Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Spoločnosť Workaholic, spol. s r. o., so sídlom Komenského 4 08501 Bardejov, IČO 51996928, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 37107/P (ďalej len „Prevádzkovateľ”), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.workaholic.sk (ďalej len „Webová stránka”) a poskytovateľom služieb  na Webovej stránke.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti workaholic, spol. s r.o. (ďalej len „VOP”), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.
 3. Činnosťou Prevádzkovateľa je aj sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 4. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

  Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.
  Záujemca o prácu
   je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.
  Životopis
   je zhrnutie údajov o Záujemcovi o prácu.
  Databáza životopisov Prevádzkovateľa 
  je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu.
  Služby 
  predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.
  Cenník 
  je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom.
  Pracovná ponuka alebo Krátkodobá brigáda 
  je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke. Pre zverejnenie krátkodobej brigády obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak.
  Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Klienta alebo návštevnika počas používania Webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta alebo návštevníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej Ste sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.
  Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.
  Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“).
  Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“).


Služby poskytované Záujemcom o prácu

 1. Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných záujemcom o prácu hľadá pre ňho atraktívne zamestnanie. Služby, ktoré prevádzkovateľ poskytuje záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom webovej stránky. Pre využívanie služieb poskytovaných záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na webovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením svojho prihlasovacieho e-mailu a ľubovoľného prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu v jeho profile,ktorý si vytvorí.Je to tam jasne uvedené že zmazať profil.
 2. Medzi služby poskytované záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom webovej stránky
 1. Reagovať na zverejnenú  Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke; táto Služba nie je dostupná aj nezaregistrovaným uchádzačom o prácu na webovej stránke(tzn.nie je možné reagovať na zverejnenú pracovnú ponuku,dokiaľ sa záujemca nezaregistruje). Táto služba je určená výlučne pre záujemcov o prácu, preto Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevstupovať do právneho vzťahu s inými personálnymi agentúrami a ich nepovolené aktivity prostredníctvom webovej stránky obmedziť.
 2. Vytvoriť si na Webovej stránke agenta pre vyhľadávaniePracovných ponúk zverejnených na Webovej stránke, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných Záujemcom o prácu posiela zodpovedajúce pracovné ponuky na  ním uvedenú e-mailovú adresu.
 3. Uložiť si a  sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov Prevádzkovateľa,  a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy životopisov Prevádzkovateľa Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Životopis týka.
 4. Archivovať si odoslané odpovede(reakcie) na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.
 5. Vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov alebo ďalších vopred neurčených osôb a anonymne hodnotiť výberové konanie u Klienta Prevádzkovateľa.


Ochrana Osobných údajov
Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku a krátkodobú brigádu

 1. Medzi Služby poskytované Prevádzkovateľom patrí aj možnosť zverejniť pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu na Internetovej stránke. Pracovné ponuky a krátkodobé brigády zverejňujú Klienti (Obchodní partneri). Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Workaholic, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.
 2. Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované spoločnosťou Workaholic, spol. s r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred pred registovaním sa na Webovej stránke vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov spoločnosti Workaholic, spol. s r.o. a jej Obchodnému partnerovi, ktorý predmetnú pracovnú ponuku zverejnil.
 3. Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Workaholic, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú Osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia Záujemca o prácu má možnosť prostredníctvom svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke pracovať (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.) s odpoveďami resp. reakciami, ktoré poslal Obchodným partnerom.
 4. Obdobie pať rokov, sa považuje za časový úsek počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov Záujemcov o prácu a kvalifikačných požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu. Paťročne obdobie bolo určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika.
 5. Odpovede na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku resp. krátkodobú brigádu zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. reakcii na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Workaholic, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť Workaholic, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.
 6. Dotknutá osoba prostredníctvom Internetovej stránky pošle Klientovi (Obchodnému partnerovi) svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky dáva Klientovi súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do výberového procesu pre daného Klienta. Výberový proces predstavuje nie len proces pre výber zamestnanca pre zverejnenú pracovnú pozíciu, ale možnosť Klienta v priebehu obdobia uvedeného priamo v súhlase pre spracúvanie osobných údajov pre Klienta spracúvať osobné údaje uchádzača, a v prípade osloviť ho pre výberové konanie pre inú vhodnú pracovnú pozíciu. Súhlas a/alebo právny základ na spracúvanie osobných údajov je/sú na základe žiadosti Klienta editovateľné; zmena súhlasu a/alebo právneho základu na spracúvanie osobných údajov podlieha schváleniu zo strany Prevádzkovateľa.

Osobné údaje v Životopisoch a Databáze životopisov

 1. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu spoločnosti Workaholic, spol. s r.o. vytvoriť si Životopis a sprístupniť/poskytnúť ho v Databáze životopisov Obchodným partnerom spoločnosti Workaholic, spol. s r.o.
 2. Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti Workaholic, spol. s r.o. na spracovanie svojich Osobných údajov.
 3. Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Workaholic,     s.r.o. na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Dotknutej osoby sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom.
 4. Po uplynutí 5 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke www.workaholic.sk budú údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je Workaholic spol. s.r.o. povinná Osobné údaje definitívne vymazať.
 5. Životopisy uložené v Databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Workaholic, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Workaholic, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.
 6. Pri poskytovaní služieb spoločnosť Workaholic, spol. s r.o. aj Klient (Obchodný partner) majú postavenie Prevádzkovateľa, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.
 7. Účelom spracúvania osobných údajov pre Klientov je „Nájsť vhodného zamestnanca“. Klient osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.
 8. Workaholic spol. s r.o. prostredníctvom Internetovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre Workaholic, spol. s r.o. je súhlas dotknutej osoby.
 9. Klient po získaní osobných údajov je povinní podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.
 10. Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi Workaholic spol. s r.o. a Klientom sú zverejnené na Internetovej stránke a sú verejne dostupné dotknutým osobám.


Služby poskytované Klientom

 1. Zverejnenie Pracovnej ponuky.Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:
  1. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
  3. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.
  4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:
 1. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
 2. V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
 3. Prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),
 4. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
 5. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
 6. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
 7. Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
 8. Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke,
 9. Ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja.

 

 1. Klient splnomocňuje Prevádzkovateľa, aby v súlade s § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámil voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa pracovné miesto nachádza; a to v súlade s dohodou, ktorú Prevádzkovateľ písomne uzavrel s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
 1. Prístup do databázy Životopisov Prevádzkovateľa.Prevádzkovateľ neumožňuje Klientom prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa. Podľa posúdenia Prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov o prácu uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa.
 2. Zverejnenie loga Klienta na titulnej strane Webovej stránky.
 3. Zverejnenie reklamných bannerov.
 4. Zverejnenie reklamných informácií v centrálnom a direct mailingu.
 5. Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie Pracovných ponúko voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).
 6. Ďalšie reklamné produkty podľa platného Cenníka.

Vznik,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.
 3. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.
 4. Objednávka musí obsahovať minimálne:
  1. Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,
  2. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,
  3. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,
  4. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),
  5. Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby.
 5. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 6. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 7. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
  2. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
   1. zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami 24.D a nasl. VOP,
   2. využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom získaných z Databázy životopisov Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
   3. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
   4. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
   5. využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Webovej stránky) pri používaní služieb Prevádzkovateľa alebo Webovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Prevádzkovateľom.
  3. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
  4. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby.
 2. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená ihneď po úhrade. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal.
 3. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet alebo kreditnou kartou .Je možne zvoliť si pri platbe Vám vhodné.
 4. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.
 5. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.

Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.
 2. Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že databáza Životopisov vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa.
 3. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 5. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 7. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 8. V prípade omeškania Klienta Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba”), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 910 710 310 , e-mailom na adresu: info@workaholic.sk), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 02.2020